DEFINICIJE I KOMPETENCIJE OPŠTE/PORODIČNE MEDICINE ZA EVROPU

Porodična medicina:

          – je klinička specijalizacija i odvojena akademska/naučna                         disciplina;

          – je mjesto prvog kontakta sa sistemom zdravstvene zaštite;

          – Pruža sveobuhvatne usluge svim članovima porodice, bez                     obzira na tip problema, starosnu dob, pol;

          – Pruža kontinuiranu njegu kroz vrijeme i u različitim                              okruženjima;

          – Ima sopstvenu specifičnu epidemiologiju i koristi specifičan                proces pri donošenju odluka;

          – Nosi se sa zdravstvenim problemima u njihovim fizičkim,                     psihološkim, socijalnim i kulturološkim dimenzijama;

          – Pruža pristup njege koji je orijentisan prema pacijentu i koga              karakteriše stvaranje bliske veze, kroz vrijeme, između                       ljekara i pacijenta;

          – Promoviše dobro zdravlje i dobro stanje kroz odgovarajuće,                sigurne i djelotvorne intervencije;

          – Čini djelotvornom i sigurnom upotrebu resursa kroz                           koordinaciju njege, menadžment upućivanja pacijenata i                     kroz uspostavljanje kontakta s drugim profesionalcima;

 

 

WONCA – Europe mart 3, 2002 Noordwick, Holandija